OFERTA BRANŻY GASTRONOMICZNEJ

 

 

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik żywienia i usług gastronomicznych jest zawodem o charakterze usługowym. Przygotowuje uczniów do podejmowania zadań związanych z organizacją i obsługą konsumenta oraz przygotowywaniem imprez organizowanych przez wszystkie zakłady świadczące usługi gastronomiczne. Dzięki zdobytej wiedzy absolwenci stają się nie tylko specjalistami w zakresie żywienia, ale także są przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług gastronomicznych.

Podjęcie nauki w Technikum daje możliwość zdobycia konkretnego zawodu, a jednocześnie przygotowuje do egzaminu maturalnego. Nauka w zawodzie trwa 4 lata, przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym to biologia i język angielski. Uczniowie realizują zajęcia ogólnokształcące, zawodowe teoretyczne oraz praktyczne, realizowane w ramach kształcenia zawodowego. W klasie III odbywają praktykę zawodową w wymiarze 4 tygodni. Po przystąpieniu i zdaniu egzaminu maturalnego absolwent ma możliwość kontynuacji nauki na studiach wyższych.

W zawodzie tym wyodrębnia się dwie kwalifikacje: T.6. i T.15. Przez kwalifikację należy rozumieć wyodrębniony w danym zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształcenia (wiedzy i umiejętności), których osiągnięcie potwierdza świadectwo wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Pierwsza kwalifikacja T.6 obejmuje sporządzanie potraw i napojów. Uczniowie przygotowują się do wykonywania zadań zawodowych, tj. przechowywanie żywności, sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów. Przedmioty zawodowe obejmują kształcenie teoretyczne i praktyczne. Zajęcia odbywają się w blokach lekcyjnych kilkugodzinnych w pracowniach wyposażonych w profesjonalny sprzęt i urządzenia. W trakcie zajęć młodzież wykonuje potrawy, dokonuje ich oceny, a następnie degustacji. Surowce wykorzystywane do produkcji potraw są całkowicie bezpłatne – uczniowie nie ponoszą kosztów ich zakupu.

Kwalifikacja T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych przygotowuje do zadań związanych z planowaniem i oceną żywienia, organizowaniem produkcji gastronomicznej, planowaniem i wykonywaniem usług gastronomicznych.

Aby otrzymać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, należy zdać egzamin z poszczególnych kwalifikacji. Pierwszy egzamin odbywa się w klasie trzeciej, drugi po pierwszym półroczu klasy czwartej. Drugie półrocze klasy czwartej jest przeznaczone na realizację przedmiotów ogólnokształcących przygotowujących do egzaminu maturalnego. Praktyka zawodowa w czteroletnim cyklu kształcenia wynosi 4 tygodnie i jest realizowana w różnych zakładach gastronomicznych na terenie województwa małopolskiego.

Dużym zainteresowaniem cieszą się organizowane wycieczki zawodoznawcze w kraju i za granicą, gdzie uczniowie mają możliwość rozwijania swoich umiejętności. Również udział w bezpłatnych seminariach tematycznych, kursach i szkoleniach umożliwia uzyskanie dodatkowych kwalifikacji i certyfikatów, niezbędnych w pozyskaniu miejsca pracy po ukończeniu kształcenia w Technikum. Dzięki współpracy z pracodawcami, uczniowie mają możliwość uczestniczenia w różnych wydarzeniach kulturalnych związanych z branżą gastronomiczną, co jest bardzo dobrą formą zdobywania umiejętności zawodowych i może dać dobry początek kariery zawodowej.

Dzięki zdobywaniu umiejętności przy wykorzystaniu profesjonalnej bazy gastronomicznej, uczniowie nie tylko na wysokim poziomie zdają egzaminy z kwalifikacji, ale są również poszukiwanymi pracownikami na lokalnym rynku pracy.

 

Technikum: kelner

Kelner gra pierwsze skrzypce w każdej restauracji. Uśmiechnięty, godny zaufania i pełen kurtuazji jest kwintesencją dobrych relacji z klientami i bogactwem restauratorów. Jest dobrym duchem formalnych przyjęć, jak i uroczystych, rodzinnych spotkań.

Profesjonalna obsługa kelnerska to prawdziwa sztuka, którą można w pełni poznać i opanować a nawet pokochać. Takie możliwości daje również Zespół Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku n.D., który spośród wielu zawodów oferuje także technikum kelnerskie.

Kelner zajmuje się:

 • kompleksową obsługą konsumenta,
 • prowadzi dokumentację sprzedaży i rozliczenia kelnerskie,
 • serwuje potrawy i napoje,
 • przygotowuje salę konsumpcyjną do obsługi kelnerskiej,
 • nakrywa stoły z uwzględnieniem pory dnia i składanego zamówienia oraz z wykorzystaniem elementów dekoracyjnych (np. kompozycje kwiatowe),
 • udziela konsumentowi informacji dotyczących jadłospisów, przyjmuje i rejestruje zamówienia.

Dodatkowym atutem tego zawodu jest praca w ciągłym kontakcie z ludźmi. Pozwala to rozwijać u kelnera różne umiejętności, poznawać zwyczaje, kulturę różnych narodów, pogłębiać umiejętności językowe.

Charakterystyka zawodu

Kelner wykonuje czynności związane z fachową i kompleksową obsługą gości w zakładach gastronomicznych, obsługą przyjęć okolicznościowych, kelnerską obsługą gości w pokoju hotelowym, obsługą kongresów, targów, wystaw, spotkań, konferencji i innych imprez oraz świadczeniem gastronomicznych usług cateringowych dla gości poza zakładem, tj. w pomieszczeniach przewoźników, klienta, plenerze. Do głównych zadań kelnera można zaliczyć przygotowanie sali konsumenckiej do obsługi gości, obsługiwanie gości z wykorzystaniem różnych systemów obsługi, serwowanie potraw i napojów różnymi metodami i technikami oraz inkasowanie należności za potrawy, napoje i towary handlowe z zastosowaniem form gotówkowych i bezgotówkowych. Nieodłącznym zadaniem kelnera obsługującego gości jest doradzanie i udzielanie gościom informacji na temat podawanych potraw i napojów, posługiwanie się narzędziami, maszynami i urządzeniami wykorzystywanymi do obsługi, a także nakrywanie i sprzątanie stołów w zależności od rodzaju świadczonych usług dla gości oraz sporządzanie potraw i napojów w obecności gości. Kelner, jak każdy pracownik gastronomii, jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących procedur zapewniających bezpieczeństwo zdrowotne i wysoką jakość żywności. Ze względu na bezpośredni kontakt z gośćmi kelner staje się odpowiedzialny za odpowiednie ich przyjęcie, właściwą atmosferę w zakładzie gastronomicznym, jest „żywą reklamą” zakładu gastronomicznego.

Rozwijający się rynek usług hotelarskich i turystycznych daje możliwości podjęcia pracy w tym sektorze. Jest to zawód pożądany we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Miejsca pracy:

 • hotele i pensjonaty turystyczne,
 • restauracje,
 • kawiarnie,
 • ośrodki wypoczynkowe,
 • zakłady uzdrowiskowe,
 • agroturystyka.

Po ukończeniu technikum uczeń może przystąpić do egzaminu maturalnego, a następnie kontynuować naukę na studiach wyższych. Będzie mógł również uzupełnić swoje kwalifikacje w szkołach policealnych lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

W trakcie nauki w technikum uczeń zdaje egzaminy w poszczególnych kwalifikacjach. Po każdym zdanym egzaminie uczeń otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. Gdy uczeń zda wszystkie egzaminy i ukończy szkołę, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie KELNER. Posiadane świadectwo i dyplom będą „furtką” do podjęcia pracy w renomowanych lokalach i zakładach gastronomicznych.

 

Branżowa Szkoła I stopnia: kucharz

Kucharz jest artystą, a gotowanie sztuką. Kucharz musi odznaczać się nie tylko wyczuciem smaku, ale i kreatywnością. To od jego pomysłów i wyobraźni zależy, czy wymyślone dania będą smaczne i czy będą pięknie wyglądały. Kształcąc się w zawodzie kucharz, zdobędziesz wiedzę na temat przeróżnych kultur kulinarnych, łączenia składników i smaków, nabędziesz umiejętności przygotowania różnorodnych potraw, ich podania w bardzo atrakcyjnej formie, nakrycia, dekoracji stołu. Wszystkie te umiejętności zawodowe zdobędziesz w naszej szkole w rzeczywistych warunkach pracy.

Miejscem pracy dla kucharza mogą być wszelkiego rodzaju podmioty gospodarcze zajmujące się prowadzeniem działalności gastronomicznej: restauracje, kawiarnie, hotelowe zakłady gastronomiczne, ośrodki wypoczynkowe, szpitale, szkoły, przedszkola, internaty, stołówki prowadzone przez zakłady pracy. Można także rozpocząć własną działalność cateringową i obsługiwać prywatne imprezy lub zająć się przygotowaniem i produkcją wyrobów i półproduktów kulinarnych dla innych firm z sektora usługowo-gastronomicznego.

Atuty uczenia się zawodu kucharza w naszej szkole:

 • zajęcia praktyczne zawodowe wyłącznie na terenie szkoły,
 • zajęcia w pracowni technologicznej będącej salą egzaminacyjną,
 • wycieczki branżowe pogłębiające wiedzę zawodową, rozwój zainteresowań zawodowych,
 • bezpłatne staże zawodoznawcze dla najlepszych uczniów,
 • wyjazdy na pokazy i targi gastronomiczne,
 • możliwość udziału w konkursach gastronomicznych,
 • udział w akcjach promujących zdrowe odżywianie,
 • szeroka oferta bezpłatnych kursów z branży gastronomicznej, np. baristy, barmana, kuchni świata, carvingu, obsługi kasy fiskalnej, obsługi kelnerskiej,
 • nauka wyłącznie w systemie dziennym.
 • Szeroka oferta zajęć dodatkowych– pozalekcyjnych.

 

Branżowa Szkoła I stopnia: cukiernik

Proponujemy Ci naukę w Branżowej Szkole I stopnia i zdobycie zawodu cukiernika.

W ciągu 3 lat nauki możesz wyuczyć się tu poszukiwanego na rynku pracy fachu. Dołącz do nas, a na pewno nie pożałujesz podjętej decyzji.

Praca cukiernika polega przede wszystkim na produkcji wszelkiego rodzaju ciast, ciastek, tortów, deserów, cukierków, pieczywa cukierniczego, lodów i elementów dekoracyjnych, które poza walorami smakowymi powinny również posiadać walory estetyczne.

W zawodzie tym istotna jest wyobraźnia, umiejętność modyfikowania przepisów, dostosowywania ich do okoliczności. Dobry cukiernik umie również realizować swoje autorskie pomysły, stąd jest to zawód dla ludzi pomysłowych i z wyobraźnią. Istotne są również zdolności manualne, niezbędne przy dekorowaniu tworzonych deserów.

Po zakończeniu nauki w szkole będziesz umiał:

 • prawidłowo przygotować surowce, maszyny i urządzenia do procesu produkcji,
 • obsłużyć każde stanowisko w cukierni, ciastkarni,
 • posługiwać się schematami technologicznymi i recepturami wyrobów cukierniczych i ciastkarskich,
 • odpowiednio przygotować wyroby do sprzedaży,
 • możesz dodatkowo wziąć udział w organizowanych w szkole kursach lub warsztatach cukierniczych, dotyczących sporządzania różnych rodzajów ciast, ich wypieku oraz ich dekoracji,
 • masz możliwość brać udział w konkursach cukierniczych i wycieczkach zawodoznawczych,
 • możesz dodatkowo kształcić swoje umiejętności zawodowe przez pomoc w przygotowaniu różnych wyrobów cukierniczych na bankiety oraz przyjęcia okolicznościowe.

Posiadając takie umiejętności możesz podjąć pracę we wszystkich cukierniach, ciastkarniach lub piekarniach. Możesz również uruchomić własną działalność produkcyjną, zgodnie z zasadami dobrej praktyki higienicznej i produkcyjnej.

Dziękujemy za zapoznanie się z ofertą kształcenia zawodowego

Nauczyciele przedmiotów gastronomicznych

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.