Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony zszip-kroscienko.nowotarski.edu.pl

Zespół Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony zszip-kroscienko.nowotarski.edu.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Zespół Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem
ul. Jagiellońska 4
34-450 Krościenko nad Dunajcem
tel: 18 262 30 12
e-mail: sekretariat@zszip-kroscienko.nowotarski.pl

Data publikacji strony internetowej: 2014-01-09

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-08-06

Strona zszip-kroscienko.nowotarski.edu.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– Część materiałów publikowanych nie spełnia wymagań dostępności, z uwagi na to, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-26
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-02

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Imię i nazwisko: Leszek Wołek
e-mail: leszek.wolek@pco.nowotarski.pl
Telefon: 511 266 200,727 606 630

W razie problemów które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej w zgłoszeniu podaj:

 • imię i nazwisko,
 • dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
 • opis na czym polega problem

Procedura wnioskowo-skargowa

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas nie wystarczający poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna:

Budynki szkoły nie posiadają podjazdów dla osób niepełnosprawnych, wind. Można swobodnie poruszać się po poszczególnych poziomach w których znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych (w nowej części szkoły).
Do pomieszczeń szkoły znajdujących się na parterze oraz dwóch piętrach budynku prowadzą schody.

 1. Zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:
  na adres e-mail : sekretariat@zszip-kroscienko.nowotarski.edu.pl
  – faksem na nr : (0-18) 262 30 12
  drogą pocztową na adres :
  Zespół Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem
  ul. Jagiellońska 4
  34-450 Krościenko nad Dunajcemosobiście w budynku szkoły*
 2. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. *
 3. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. *