RODO w Placówce

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła: Zespół Szkół Zawodowych i Placówek z siedzibą w Krościenku nad Dunajcem przy ul. Jagiellońskiej 4. Może się Pan/Pani z nami kontaktować poprzez numer telefonu: (18) 262-30-12lub adres e-mail: sekretariat@zszip-kroscienko.nowotarski.pl.
 • Może się Pani/Pan skontaktować z naszym inspektorem danych osobowych pod numerem telefonu: (18) 266-13-17 bądź adresem e-mail:
  iod@zszip-kroscienko.nowotarski.pl.
 • Dane osobowe uczniów przetwarzane będą w celu:
  1. przyjęcia ucznia do szkoły,
  2. realizacji zadań oświatowych,
  3. zapewnienia bezpieczeństwa ucznia w czasie pobytu w szkole,
  4. realizacji działań promocyjnych szkoły,
  5. realizacji zadań archiwizacyjnych zgodnie z przepisami prawa.
 • Dane osobowe uczniów przetwarzane będą w zakresie wymogów Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz 2018 r. poz. 650).
 • Dane osobowe mogą zostać udostępnione Organom Państwowym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z administratorem w zakresie obsługi administracyjnej, informatycznej lub innej niezbędnej do realizacji zadań nałożonych na administratora.
 • Przetwarzanie danych osobowych uczniów jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego przez nas w ramach realizacji prawa oświatowego.
 • Dane osobowe uczniów nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 • Dane osobowe uczniów będą przez nas przechowywane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67).
 • Ma Pani/Pan prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  3. przenoszenia swoich danych osobowych,
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie,
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Podanie danych osobowych ucznia jest wymogiem ustawowym, w przypadku niepodania danych nie jest możliwe spełnienia obowiązku szkolnego.
 • Dane osobowe uczniów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.