Egzaminy

Egzaminy zawodowe

Informacje o egzaminie zawodowym

Egzamin zawodowy to formalna procedura oceny umiejętności zawodowych i wiedzy teoretycznej osób przygotowujących się do pracy w określonym zawodzie.

Główne cechy egzaminu zawodowego w Polsce to:

egzamin zawodowy ma na celu sprawdzenie, czy osoba posiada odpowiednie umiejętności i wiedzę do wykonywania określonej pracy zawodowej.
Egzamin opiera się na standardach określonych dla konkretnego zawodu. Standardy te wytyczają, jakie umiejętności i kompetencje musi posiadać osoba, aby być kompetentną w danym zawodzie.
Posiadanie certyfikatu egzaminu zawodowego potwierdza, że osoba spełniła wymagania kwalifikacyjne w danym zawodzie. Jest to istotne, zarówno dla samych pracowników, jak i dla pracodawców, którzy poszukują pracowników o określonych umiejętnościach.

Egzamin
maturalny

Informacje o egzaminie maturalnym

Egzamin maturalny pełni trzy zasadnicze funkcje:‎

wyznacza poziom spełniania przez zdających wymagań egzaminacyjnych w zakresie ‎przedmiotów, z których przystępują do egzaminów
stanowi poświadczenie osiągnięcia przez zdającego wymaganego prawem poziomu ‎wiadomości i umiejętności
zastępuje egzamin wstępny do szkół wyższych, które wykorzystują wyniki egzaminu ‎maturalnego – jako kryteria w procesie rekrutacji.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz Okręgowa Komisja Egzaminacyjna pełni kluczową rolę w zapewnieniu uczciwości, rzetelności i jakości egzaminów w Polsce oraz w monitorowaniu poziomu edukacji. Jest to ważna instytucja w systemie edukacyjnym, która wpływa na kształtowanie standardów edukacyjnych i kwalifikacji zawodowych w kraju.

Oprócz informacji o egzaminach możesz tam załatwić:

Zgłoszenia do egzaminu
Ponowne przystąpienie do egzaminu
Wglądy do dokumentacji egzaminacyjnej
Zastrzeżenia do przebiegu egzaminu
Wymiana dokumentów i wystawianie duplikatów